We maken een zaak van fosfaat

gras

Op 17 februari is de Ministeriele Regeling fosfaatreductie 2017 gepubliceerd (zie ook de toelichting en het rekenvoorbeeld van ZuivelNL).

Het bestuur van de Natuurweide heeft in principe besloten een Kort Geding aan te spannen tegen de Ministeriële Regeling fosfaatreductieplan 2017. Als je mee wilt doen aan deze zaak, vul dan dit formulier in. Door het invullen van het formulier geef je aan dat je in principe mee wilt doen.

Standpunt Natuurweide: Wij wensen met onze manier van biologisch werken de vrijheid om een goede balans in grond, productie en vee te behouden. Dit binnen de geldende normen voor biologische productie waarvoor we allemaal zijn gecertificeerd. We willen niet worden gefixeerd laat staan gekort.

De maatregelen van het sectorplan zijn er op gericht de fosfaatproductie door de melkveehouderij dit jaar substantieel te verminderen. Reductie van fosfaat is noodzakelijk, om voor gangbare bedrijven, in 2017 derogatie te behouden en uitzicht te hebben op derogatie voor gangbare bedrijven in de periode van 2018-2021.

De biologische melkveehouderij draagt, binnen Europees wettelijke kaders, met de biologische productiemethode bij aan gezonde bodem, schoon water, gezonde planten, gezonde dieren en daarmee gezonde producten. Wij zijn niet de oorzaak van het probleem maar juist de oplossing. De biologische sector wil niet meebetalen aan een gangbaar plan dat hoge mestproducties en mestgiften in stand wil houden, zonder visie op gezonde balans tussen bodem, plant en dier.

Natuurweide vindt het onacceptabel dat biologische ondernemers, die hun nek hebben uitgestoken om duurzaam te gaan werken, nu moeten boeten of zelfs hun bedrijf moeten sluiten, terwille van de derogatie die hogere gangbare mestgiften mogelijk moet maken, en die mede de intensivering van de melkveehouderij en opfok van jongvee in het buitenland stimuleert. Dit staat haaks op de ontwikkelingsrichting en toekomstvisie voor de biologische melkveehouderij.

Ontwikkelingen

De afgelopen maanden hebben Natuurweide en Biohuis veel energie gestoken in het beïnvloeden van de besluitvorming over fosfaat. Er wordt ook met Grondig en de natuur- en milieuorganisaties samengewerkt. Het Biohuisbestuur ondersteunt Natuurweide actief bij de lobby richting ministerie en parlement. Ketenorganisatie Bionext helpt met mediacontacten.

Een kamermeerderheid wilde grondgebonden en biologische boeren uitzonderen van de generieke korting. Het bleek moeilijk om vervolgens nog een extra uitzondering voor biologische bedrijven te krijgen. Een amendement van de SP ten gunste van meer fosfaat voor biologische bedrijven, kreeg geen meerderheid. Voor stemden alleen SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en 50PLUS. In april 2016 stemden ook PvdA en CU nog voor het niet duperen van biologische bedrijven, waardoor er toen wel een kamermeerderheid was om biologische bedrijven te sparen. Biologische melkveehouders zijn hierdoor op het verkeerde been gezet.

Middels amendementen in de Tweede Kamer is een meerderheid gevonden voor:

  • Vrijstelling Grondgebonden boeren, ofwel 0% reductie t.o.v. referentie van 2 juli 2015;
  • Een commissie die een ruimere knelgevallenregeling gaat voorstellen, met expliciete aandacht voor biologische bedrijven en bedrijven die voor 2 juli 2015 financieringsverplichtingen waren aangegaan.

Van Dam heeft onlangs aangekondigd dat deze Commissie in april benoemd wordt. Let wel: dit gaat steeds over de wet fosfaatrechten die per 1-1-2018 van kracht moet worden. 

De ministeriele regeling die net is gepubliceerd, gaat over 2017. Deze hoeft niet door het parlement te worden goedgekeurd en is meteen van kracht. Wel heeft deze regeling dezelfde vrijstelling voor grondgebonden bedrijven en dezelfde referentiedatum als uit het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel fosfaatrechten. De knelgevallenregeling is nog dezelfde als uit het voorstel van Van Dam: dus zeer beperkt. Hier wringt iets, want de Tweede Kamer wilde een ruimere regeling. We zullen de Tweede Kamer aanmoedigen om het kabinet hierover indringende vragen te stellen.

Daarnaast is vanuit Natuurweide de nodige ophef gemaakt over het hanteren van biologische melkprijs in het oorspronkelijke sectorplan waardoor de boete per GVE onevenredig hoog uit zou komen voor biologische veehouders. Er was namelijk eerst een voorstel de boete voor biologische veehouders te relateren aan de biologische melkprijs waardoor deze 108 euro hoger uitkwam dan voor gangbare veehouders. Dit heeft in de ministeriele regeling plaatsgemaakt voor een vaste malus van 240 euro, ongeacht productie, echter is er nog steeds sprake van ongelijkheid. Omdat er geen correctie gemaakt is voor melkproductieniveau of fosfaatproductieniveau.

Teunis Jacob Slob heeft het standpunt van de biologische melkveehouderij toegelicht in de Eerste Kamer die zich de komende maanden nog moet uitspreken over het wetsvoorstel met betrekking tot fosfaatrechten. De Eerste Kamer kan de wet alleen aannemen of verwerpen, maar kan in de vorm van moties wel extra inspanningen vragen van het kabinet.

Het is u mogelijk niet ontgaan dat al in diverse media gesproken wordt over de voorbereiding van een zaak tegen de ministeriele regeling door Natuurweide. Dit betreft de regeling voor 2017. Het bestuur van Natuurweide heeft het principe besluit genomen een kort geding te starten. Pas wanneer de fosfaatwet voor 2018 daadwerkelijk door de Eerste Kamer is aangenomen, kan daartegen eventueel ook een procedure worden gestart.

Er is morele ondersteuning van de biologische collega’s melkveehouders wereldwijd voor de Natuurweide in haar inzet om de onrechtvaardige fosfaatwet en regelgeving van tafel te krijgen. Ook Biohuis en Bionext steunen de biologische melkveehouders in hun strijd tegen het principe dat bio moet boeten voor de problemen van gangbaar. We kunnen een beroep doen op de andere schakels in de biologische keten: handel en verwerking, winkels en consumenten.

De petitie Red de Biokoe blijft groeien! Dit onderstreept de support vanuit de maatschappij. Stuur de link door in uw eigen netwerk voor support! 

Oproep Knelgevallen

Inventarisatie knelgevallen bij Gerben Braakman (inmiddels al meer dan 30 meldingen), nieuwe meldingen zijn nog altijd welkom.

Oproep wie wil er een zaak van maken?

Wij begrijpen van juristen dat bedrijven die onevenredig zwaar getroffen worden, een goede kans maken. Daarnaast betwijfelen juristen of de ministeriele regeling sowieso juridisch wel houdbaar is. DEADLINE: LAAT ONS VOOR 24 FEB WETEN OF JE in principe MEE wilt DOEN. En wil je genoemd worden als voorbeeld, individuele case, ter illustratie dan horen we dat graag. 

Oproep: heb je rechtsbijstand verzekerd? Bij wie? Maak het daar bekend dat je een zaak wilt aanspannen. en informeer zo snel mogelijk naar de mogelijkheden. De diverse verzekeraars kunnen dit mogelijk samen aanpakken om dubbel werk te voorkomen.

Als je in principe mee wilt doen aan het Kort Geding, vul dan het inventarisatieformulier in. De deadline is 24 ferbruari

Deze site maakt gebruik van cookies Klik hier voor meer informatie